Kolyma

Kennels

Nederlandse Pioniers - Dutch Pioneers

De pioniers van de sledehonden sport en het ras in Nederland zal je op deze bladzijden tegenkomen.


Ook hier bepaal ik me tot de periode 1965-1975 en – ook hier – niet specifiek in chronologische volgorde. In de verdere ontwikkeling van deze website zal er vaak alsnog informatie toegevoegd gaan worden over de mushers en kennels die je er nu al aantreft maar ook informatie over mushers  waarvan ik geen informatie in mijn eigen files heb.

On this page you will find the pioneers of sled-dog sport and the breed in The Netherlands.


I am focusing here on the period 1965-1975, but not specifically in chronological order. As the website continues to develop, additional information will be added, not only about the teams already detailed, but also about several teams and mushers for whom I have no information available in my own files.

Liesbeth Urlus (Matanuska Kennels)

Liesbeth is de echte pioneer van de Siberian Husky in Nederland. Ze importeerde Kayak Thunder Taku (Bonzo) en Vaskresenya’s Tanana Taku (Nushka) in 1959 uit Alaska toen zij haar loopbaan als Stewardess bij de KLM beëindigde en showde beiden Nationaal en Internationaal Kampioen met vele Winner titels. Liesbeth bleef de affix “Taku” voor haar verdere fokproducten gebruiken.


Ze heeft het ras enthousiast gepromoot zowel in de pers als demonstraties gevend met haar team op allerlei evenementen. Wij ontmoetten haar op een Winner Tentoonstelling in Amsterdam begin zestiger jaren en samen met Liesbeth, en velen die zich al snel bij ons aansloten, zijn wij het ras begonnen in ons land.

Liesbeth is the true pioneer of the Siberian Husky in the Netherlands. She imported Kayak Thunder Taku (Bonzo) and Vaskresenya’s Tanana Taku (Nushka) from Alaska in 1959, when she finished her career as KLM stewardess, and showed both National and International Champion with many Winner titles as well. Liesbeth continued to use the affix “Taku” for the dogs she bred.


She promoted the breed enthusiastically in the press, as well as giving demonstrations with her team at various events. We met her at one of the Winner Dog Shows in Amsterdam in the beginning of the sixties and together with Liesbeth, and many more who joined us soon after, started the breed in our country.

De eerste Siberian Huskies in Nederland:

The first Siberian Huskies in The Netherlands:


Nat. & Internat. Ch. Vaskresenya’s Tanana Taku (grey & white dog)


Nat. & Internat. Ch. Kayak Thunder Taku (black & white dog)

Liesbeth showed Bonzo naar één van zijn Winner titels

Liesbeth showing Bonzo at one of his Winner titles


Liesbeth met haar team in Engelberg,
Thomas Althaus houdt haar slee vast


Liesbeth with her team in Engelberg,
Thomas Althaus holding her sled

Leo & Gerry van Groenewegen (Naoyak Kennels)

Leo and Gerry were just about the first to join us on the beach at Noordwijk, and within a short period they had a good team going and also bred some good dogs. I imported Alaskan’s Arnak (as pup), Tsar and Laddy of Anadyr and later Tatahiarimiut of Tanaina (Tah) – who was part Seppala breeding – as trained sled-dogs for them.


Leo en Gerry behoorden tot de eersten die met ons meededen op het strand in Noordwijk en hadden snel een goed team en fokten goede honden. Ik importeerde Alaskan’s Arnak (als pup), Tsar and Laddy of Anadyr en later Tatahiarimiut of Tanaina (Tah) – die gedeeltelijk Seppala afstamming had – als getrainde sleehonden voor hen.


Engbert & Annie Hoekstra (Chumikan Kennels)

Engbert and Annie had the whole litter from Alaskan’s Mischonak x Iglo Pak’s Grey Cloud from my parents Ton and Jet van Lierop (Seeonee Pak’s Kennels) farmed out to them, and together with their own dogs, built a very well-performing team and bred some very nice dogs out of them.


Engbert en Annie namen het hele nest uit Alaskan’s Mischonak x Iglo Pak’s Grey Cloud van mijn ouders Ton en Jet van Lierop (Seeonee Pak’s Kennels) over en hebben samen met hun eigen honden hier een goed team mee gevormd en er een aantal hele goede en mooie honden uit gefokt.

Ton v Lierop
Iglo Pak’s Grey Cloud links lead/left lead

Leo op snelheid in de races

Leo full speed at the races

Ton & Sonja van Laar (Sotokaya of Nowaja Sibir Kennels)

Ton and Sonja developed a highly competitive Open Class team in a very short time, running with dogs out of their own breeding program, some good trained Kolyma dogs we supplied and two Anadyr dogs I imported for them. Sonja ran their 12-dog team and trained them. Ton regularly served as a Race Marshal and contributed a lot to the development and organisation of the races.

Ton en Sonja hadden in een verbluffend snelle tijd  met door hun zelf gefokte honden, enkele goede Kolymahonden die wij naar hen lieten gaan en twee Anadyrhonden die ik voor hen importeerde, een zeer competatief Open Klas team. Sonja mushte en trainde de honden. Ton was vaak Race Marshal en heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling en organisatie van de wedstrijden.

Sonja’s wedstrijdteam


Sonja’s race team

Klaas & Loes Stapert (Navarana Kennels)

Klaas and Loes formed a creative and inventive kennel amongst us pioneers. They gave the dogs they bred (mainly Anadyr breeding) real Dutch names like Truus or Trui of Navarana (the girls) and Kees and Pieter of Navarana (the boys). Klaas had to transport his dogs in a boat to his training trails which he did at least 4 times a week! One time on his way to the Bernau race he got stuck in the snow, with his dog-box, in the garden of a German gentleman. Klaas was so frustrated that he demanded this man give him back his bicycle stolen in the war. Klaas arrived in time at the starting line but without his bike!

Klaas en Loes vormden een creatieve en inventieve kennel onder ons pioniers. Zij gaven hun gefokte honden (uit hoofdzakelijk Anadyr afstamming) echt Hollandse namen, zoals Truus en Trui of Navarana en de reuen  Kees en Pieter etc. Klaas moest zijn honden in een boot laden om naar zijn trainingstrails te komen en dat gebeurde zeker 4 keer per week! Klaas strandde onderweg naar de Bernau wedstrijd eens met zijn dogbox op het erf van een Duitse bewoner. Klaas was daar zo ontstemt over dat hij de Duitser vroeg zijn in de oorlog gestolen fiets direct terug te geven. Zonder zijn fiets is Klaas gelukkig toch nog op tijd aan de start gekomen!


Klaas’ locale “dogbox”

Klaas’ local “dog-box”


Trui of Navarana

Leo’s Noordwijk 1e teampje

Leo’s first little Noordwijk team

Leo’s dogs (rechts naar links - right to left) Alaskans Laddy, Arnak, ?? and Czar of Anadyr

Engbert Hoekstra
een goed team/a good team

Leo & Adry den Ouden (Severnoi Zemli Kennels)


Leo and Adry became enthusiastic about the breed and the sport and followed with a good race team and breeding program. Adry is, together with Guus Glastra, still active in the breeding and sled-dog sport fields and fulfils positions as a board member of the SHKN breedclub and Mushing Holland. The SHKN made her an honorary member of the club, and rightfully so.

Leo en Adry werden al snel enthousiast voor het ras en de sport en volgend snel met een goed team en een goede fokkerij. Adry is, samen met Guus Glastra, nog nog steeds actief in de sport en in de SHKN. Adry vervult al jaren lang bestuursfuncties in de rasvereniging SHKN en Mushing Holland. De SHKN haar tot Erelid benoemd.Terecht heeft de SHKN haar tot Erelid benoemd.

Hans & Karin Bos (Chenok Kennels)

Hans en Karin stayed active in the sport and breeding fields for a long time. Hans ran a very good Open Class team, so we let some of our best dogs go to them when we closed our kennel and they did them justice. Karin showed several of them and their own breeding program dogs as Champions.


Hans en Karin zijn heel lang actief gebleven en hadden een goed Open class team. Sommige van onze beste honden zijn naar hen toegegaan toe wij ophielden met onze kennel. En zij deden hen recht. Karin showde verschillenden van hen en uit hun eigen fokkerij naar hun Kampioenstitels.

Piet & Thea van Nimwegen (Sikusalingmiut Kennels)

Piet en Thea moeten zeker tot onze pioniers gerekend worden. Piet liep een goed B-team en zij fokten hele mooie typische Siberian Huskies die Thea regelmatig uitbracht in de showring en naar hun Kampioenstitels showde. Hier op de foto zet ik hem op de eerste plaats en dat was absoluut terecht. Piet heeft enorm bijgedragen aan de organisatie van wedstrijden (vooral Winterberg) en de clubmatches van de rasvereniging SHKN waar hij lang bestuurslid van was. Piet heeft en begin gemaakt met de inventarisatie van de SH in Nederland en Centraal Europa. Terecht dat hij tot Erelid van de rasvereniging benoemd werd.Rik & Jikke Schaafstal (Rijiska Kennels)
Harm Jan & Gerda Scholte (Arctic Fame Kennels)

Deze fokkers al snel werd een deel van de zeer enthousiaste en actieve Friese mushersgroep en trainden vaak samen. De Friezen hadden goede teams en drukten een grote stempel op de ontwikkeling van het ras en de sport in Nederland en de Centraal Eurpese wedstrijden zowel als in de sledehonden- en rasvereniging.


Rik en Jikke fokten goede honden uit o.a. onze Erotica of Kolyma en Natalie of Kolyma. Ze gebruikten op ons advies Alaskan’s Goosack of Anadyr voor een nest en hij hielp hen een goed team en een goed gezonde en vitale en rastypische strain honden op te bouwen. Harm Jan bouwde een zeer competatief Open Klas team op waarmee hij lange tijd deelnam aan vele wedstrijden.Rik en Jikke bred good dogs from our Erotica of Kolyma and Natalie of Kolyma. They took our advice and used Alaskan’s Goosack of Anadyr for a litter and he helped them build a good team and a very healthy and typical strain of dogs. Harm Jan built a very competitive Open Class team with which he participated in many races for a considerable time.

Team Leo den Ouden

Thea showed haar eigen fokproduct Kampioen

(keurmeester Els van Lierop)


Thea showing one of her breeding Champions
(judge Els van Lierop

Harm Jan Scholte’s Open Class team

Rik Schaafstal op de SHKN clubmatch


Rik Schaafstal at the SHKN clubmatch


These breeders soon became part of the very enthusiastic and active Frisian mushers group and regularly trained together. They had good competitive teams and had a great impact on the progress of the breed and sport in the Netherlands, in the Central European races, as well as in the sled dog and breed clubs.

Hyls met een van zijn eerste teams


Hyls with one of his first teams


Nies & Hyls Heeringa (Komaksiut Kennels)

Nies en Hyls started with dogs from Liesbeth Urlus’ breeding program and soon aquired more trained dogs, mainly Anadyr, with which Hyls participated at the first races. Hyls discovered Tannheim (Austria) and interested the village in organising a sled-dog race, it was one of the best sled-dog races for many years. Nies was a committed board member of the SHKN breed club and was rightfully nominated Honourable Member of the SHKN.


They are still breeding and working the breed and through their dedication the Anadyr line still is well represented in Cental Europe. Hyls started to participate at the long distance races which started to be organised in Central Europe (Alpirod) and Scandinavia. Taking several days, with musher and team camping along the trail, he did very well and in the process took the breed back to their original working purpose. For some years they have taken their dogs to their cabin in North Sweden for the entire winter. Still the pioneers in many ways!


You can find them on:

komaksiut-news.blogspot.com

Nies en Hyls begonnen met honden uit Liesbeth Urlus’ fokkerij en al snel volgden meer honden,  vooral Anadyr, waarmee Hyls deelnam aan de eerste wedstrijden. Hyls ontdekte Tannheim (Oostenrijk) en wist de Gemeente te interesseren een wedstrijd te organiseren. Een aantal jaren één van de beste wedstrijden die er was. Nies heeft zich jarenlang ingezet als Bestuurslid voor de rasvereniging SHKN en werd terecht tot Erelid benoemd.


Zij fokken het ras nog steeds en mede dan zij hun inzet voor het ras wordt de Anadyr lijn in stand gehouden.  Hyls begon met zijn team aan de lange afstand wedstrijden deel te nemen die in Centraal Europa (Alpirod) en Scandinavië werden georganiseerd  – vaak over meerdere dagen waarbij op de trail overnacht moest worden - waar hij het altijd goed deed en waarmee zij beiden het ras terugnamen naar de oorsprong. Al jaren overwinteren ze met hun honden in hun cabin in Noord Zweden. Pioniers in menig opzicht dus!


Je kunt hen vinden op:

komaksiut-news.blogspot.com


Zittend links naar rechts / sitting left to right:


Harm Jan Scholte (Arctic Fame) en Piet van Nimwegen (Sikusalingmiut)


 Staand links naar rechts / standing left to right:


  Nies Heeringa (Komaksiut), Adry Voorbach (Iz Severnoi Zemli), Dimphy Muis (Itkana), Joke Stapert (Navarana), Ben Olie (Noflik Stee)


Sommige van de Nederlandse pioniers - Some of the Dutch Pioneers

Copyright © 2015 Els O. van Lierop. Website by Labyrinthos.

Piet and Thea were definitely pioneers. Piet ran a very good B-team and they bred very good Siberian Huskies which Thea regularly showed as Champions. In the photo opposite I am placing one of their dogs first, and rightfully so. Piet contributed enormously in the organisation of our races (specifically Winterberg) and the club matches of the SHKN breed club, of which he was a member of the board for a long time. The breed club made him an honorary member, deservedly so, and he also made the first attempt to document the Siberian Husky breed in the Netherlands and Central Europe.